Tuesday, May 29, 2007

Mẫu văn bản hành chính

Phô lôc V

mÉu tr×nh bµy v¨n b¶n vµ b¶n sao v¨n b¶n

(KÌm theo Th«ng t­ liªn tÞch sè 55/2005/TTLT-BNV-VPCP
ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé Néi vô vµ V¨n phßng ChÝnh phñ)

1. MÉu tr×nh bµy v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt

MÉu 1.1

- NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ

MÉu 1.2

- NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n

MÉu 1.3

- NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ (quy ®Þnh trùc tiÕp)

MÉu 1.4

- NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ (ban hµnh ®iÒu lÖ, quy chÕ)

MÉu 1.5

- QuyÕt ®Þnh (quy ®Þnh trùc tiÕp)

MÉu 1.6

- QuyÕt ®Þnh (ban hµnh quy chÕ, quy ®Þnh)

MÉu 1.7

- ChØ thÞ

MÉu 1.8

- Th«ng t­ cña Bé tr­ëng

MÉu 1.9

- Th«ng t­ liªn tÞch

2. MÉu tr×nh bµy v¨n b¶n hµnh chÝnh

MÉu 2.1

- QuyÕt ®Þnh (c¸ biÖt) (quy ®Þnh trùc tiÕp)

MÉu 2.2

- QuyÕt ®Þnh (c¸ biÖt) (ban hµnh hoÆc phª duyÖt mét v¨n b¶n kh¸c)

MÉu 2.3

- C«ng v¨n hµnh chÝnh

MÉu 2.4

- C¸c h×nh thøc v¨n b¶n hµnh chÝnh kh¸c nh­ chØ thÞ hµnh chÝnh (c¸ biÖt), th«ng b¸o, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n, ph­¬ng ¸n, b¸o c¸o, tê tr×nh v.v...

3. MÉu tr×nh bµy b¶n sao v¨n b¶n

MÉu 3.1

B¶n sao v¨n b¶n


MÉu 1.1. NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ

chÝnh phñ

Sè:.... /20..(1)../NQ-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20..(1)..

nghÞ quyÕt

.................…....... (2) .............................


chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø ................................................ (3) ......................................................;

....................................................................................................................,

quyÕt NghÞ:

§iÒu 1. ............................................... (4).......................................................

..............................................................................................................................

§iÒu 2. ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

§iÒu... ...........................................................................................................

.........................................................................................................................../.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(5). A.XX(6).

TM. chÝnh phñ

thñ t­íng

(Ch÷ ký, dÊu)

Hä vµ tªn

Ghi chó:

(1) N¨m ban hµnh.

(2) TrÝch yÕu néi dung nghÞ quyÕt.

(3) C¸c c¨n cø kh¸c ®Ó ban hµnh nghÞ quyÕt.

(4) Néi dung cña nghÞ quyÕt.

(5) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(6) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn)

MÉu 1.2. NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n

héi ®ång nh©n d©n

…… (1) ……

Sè: /20..(2)../NQ-H§ND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

...... (3)...., ngµy th¸ng n¨m 20..(2)..

nghÞ quyÕt

…........................ (4) .............................


héi ®ång nh©n d©n ..(1)..

kho¸... kú häp thø...

C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø ................................................ (5) .....................................................;

......................................................................................................................,

quyÕt NghÞ:

§iÒu 1. ............................................... (6).......................................................

..............................................................................................................................

§iÒu 2. ..........................................................................................................

.............................................................................................................................

§iÒu... ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

NghÞ quyÕt nµy ®· ®­îc Héi ®ång nh©n d©n ............. (1)........... Kho¸ .... kú häp thø ..... th«ng qua.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(7). A.XX(8).

chñ tÞch

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(1) Tªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng; huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; x·, ph­êng, thÞ trÊn.

(2) N¨m ban hµnh.

(3) §Þa danh.

(4) TrÝch yÕu néi dung nghÞ quyÕt.

(5) C¸c c¨n cø kh¸c ®Ó ban hµnh nghÞ quyÕt.

(6) Néi dung cña nghÞ quyÕt.

(7) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ o¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(8) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu1.3 - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ (quy ®Þnh trùc tiÕp)(*)

chÝnh phñ

Sè: /20..(1)../N§-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20..(1)..

nghÞ ®Þnh

.............................. (2) .............................


chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø ................................................ (3) ......................................................;

Theo ®Ò nghÞ cña ................................... (4) ...................................................,

NghÞ ®Þnh:

Ch­¬ng I

quy ®Þnh chung

§iÒu 1. ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Ch­¬ng …
………………………….

§iÒu ... ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................


Ch­¬ng …
®iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu ... ...........................................................................................................

............................................................................................................................./.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(6). A.XX(7).

TM. chÝnh phñ

thñ t­íng

(Ch÷ ký, dÊu)

Hä vµ tªn

Ghi chó:

(*) MÉu nµy ¸p dông ®èi víi nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thi hµnh luËt, ph¸p lÖnh, v.v… hay trùc tiÕp quy ®Þnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt, ®­îc bè côc theo ch­¬ng, môc, ®iÒu, kho¶n, ®iÓm.

(1) N¨m ban hµnh.

(2) TrÝch yÕu néi dung nghÞ ®Þnh.

(3) Tªn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc dïng lµm c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ban hµnh nghÞ ®Þnh.

(4) Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé so¹n th¶o nghÞ ®Þnh.

(5) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ cña V¨n phßng ChÝnh phñ chñ tr× tr×nh dù th¶o nghÞ ®Þnh vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(6) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu 1.4 - NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ (ban hµnh ®iÒu lÖ, quy chÕ)

chÝnh phñ

Sè: /20..(1)../N§-CP

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20..(1)..

nghÞ ®Þnh

Ban hµnh ..................... (2) ........................


chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø ................................................ (3) ......................................................;

Theo ®Ò nghÞ cña ................................... (4) ...................................................,

NghÞ ®Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ................................ ...................

.................................................... (2)..................................................................

§iÒu 2. ............................................................................................................

..............................................................................................................................

§iÒu .... ...........................................................................................................

............................................................................................................................../.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(5). A.XX(6).

TM. chÝnh phñ

thñ t­íng

(Ch÷ ký, dÊu)

Hä vµ tªn


Ghi chó:

(1) N¨m ban hµnh.

(2) Tªn cña b¶n quy chÕ (®iÒu lÖ) ®­îc ban hµnh.

(3) Tªn v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc dïng lµm c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ban hµnh nghÞ ®Þnh.

(4) Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé so¹n th¶o nghÞ ®Þnh.

(5) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ cña V¨n phßng ChÝnh phñ chñ tr× tr×nh dù th¶o nghÞ ®Þnh vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(6) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu quy chÕ, ®iÒu lÖ (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ)

chÝnh phñ

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

quy chÕ (§iÒu lÖ)

.............................. (1) .............................

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè............/20.../N§-CP
ngµy... th¸ng... n¨m 20... cña ChÝnh phñ)


Ch­¬ng I
quy ®Þnh chung

§iÒu 1. ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Ch­¬ng ...
............................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Ch­¬ng ...
............................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

.............................................................................................................................../

TM. chÝnh phñ

thñ t­íng

(Ch÷ ký, dÊu)

Hä vµ tªn

Ghi chó:

(1) TrÝch yÕu néi dung cña b¶n quy chÕ (®iÒu lÖ).

MÉu 1.5 - QuyÕt ®Þnh (quy ®Þnh trùc tiÕp)

tªn c¬ quan (1)

Sè: /20..(2)/Q§-.....(3)...

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

.....(4)....., ngµy.... th¸ng..... n¨m 20..(2)..

quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ......................... (5) .............................


thÈm quyÒn ban hµnh (6)

C¨n cø ................................................ (7) ......................................................;

........................................................................................................................;

Theo ®Ò nghÞ cña ..................................................................................,

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. ................................................ (8) ......................................................

................................................................................................................................

§iÒu 2. ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

............................................................................................................................../.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(10). A.XX(11).

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký (9)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A


Ghi chó:

(1) Tªn c¬ quan hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(2) N¨m ban hµnh.

(3) Ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(4) §Þa danh.

(5) TrÝch yÕu néi dung quyÕt ®Þnh.

(6) NÕu thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thuéc vÒ ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan (Bé tr­ëng, Thñ t­ëng c¬ quan ngang Bé, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao) hoÆc chøc danh nhµ n­íc (Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ) th× ghi chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan hoÆc chøc danh nhµ n­íc; nÕu thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thuéc vÒ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× ghi Uû ban nh©n d©n...

(7) C¸c c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(8) Néi dung cña quyÕt ®Þnh.

(9) QuyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký nh­ Bé tr­ëng, ViÖn tr­ëng, Ch¸nh ¸n… hoÆc chøc danh nhµ n­íc (Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng (ChÝnh phñ)); ®èi víi quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n ph¶i ghi ch÷ viÕt t¾t “TM” vµo tr­íc tªn Uû ban nh©n d©n; tr­êng hîp cÊp phã ®­îc giao ký thay ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký.

(10) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(11) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu 1.6 - QuyÕt ®Þnh (ban hµnh quy chÕ, quy ®Þnh)

tªn c¬ quan (1)

Sè: /20..(2)/Q§-.....(3)...

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

.....(4)....., ngµy.... th¸ng..... n¨m 20..(2)..

quyÕt ®Þnh

Ban hµnh ......................... (5) .............................


thÈm quyÒn ban hµnh (6)

C¨n cø ................................................ (7) ......................................................;

........................................................................................................................;

Theo ®Ò nghÞ cña ............................................................................................,

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ..................................................

.................................................... (5)..................................................................

§iÒu 2. ............................................................................................................

..............................................................................................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

...............................................................................................................................

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(10). A.XX(11).

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký (9)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A


Ghi chó:

(1)Tªn c¬ quan hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(2) N¨m ban hµnh.

(3) Ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(4) §Þa danh. (5) Tªn cña b¶n quy chÕ (quy ®Þnh) ®­îc ban hµnh.

(6) NÕu thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thuéc vÒ ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan (Bé tr­ëng, Thñ t­ëng c¬ quan ngang Bé, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao) hoÆc chøc danh nhµ n­íc (Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng ChÝnh phñ) th× ghi chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu hoÆc chøc danh nhµ n­íc; nÕu thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thuéc vÒ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th× ghi Uû ban nh©n d©n...

(7) C¸c c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(8) Néi dung cña quyÕt ®Þnh.

(9) QuyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký nh­ Bé tr­ëng, ViÖn tr­ëng, Ch¸nh ¸n… hoÆc chøc danh nhµ n­íc (Chñ tÞch n­íc, Thñ t­íng (ChÝnh phñ)); ®èi víi quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n ph¶i ghi ch÷ viÕt t¾t “TM” vµo tr­íc tªn Uû ban nh©n d©n; tr­êng hîp cÊp phã ®­îc giao ký thay ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký.

(10) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(11) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu quy chÕ, quy ®Þnh (ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh)

tªn c¬ quan

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

quy chÕ (quy ®Þnh)

.............................. (1) .............................

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ............/20.../Q§-....
ngµy ... th¸ng ... n¨m 20... cña ………………)


Ch­¬ng I
quy ®Þnh chung

§iÒu 1. ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Ch­¬ng ...
............................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

§iÒu ... ............................................................................................................

...............................................................................................................................

Ch­¬ng ...
............................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

............................................................................................................................./.

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(1) TrÝch yÕu néi dung cña b¶n quy chÕ (quy ®Þnh).


MÉu 1.7 - ChØ thÞ

tªn c¬ quan (1)

Sè: /20..(2)/CT-.....(3)......

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

..... (4) ...., ngµy th¸ng n¨m 200..(2)..

chØ thÞ

......................... (5) .............................


................................................ (6) ...................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

......................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................../.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(8). A.XX(9).

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký (7)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(1) Tªn c¬ quan hoÆc chøc danh nhµ n­íc (Thñ t­íng ChÝnh phñ) ban hµnh chØ thÞ.

(2) N¨m ban hµnh.

(3) Ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan hoÆc chøc danh nhµ n­íc (Thñ t­íng ChÝnh phñ) ban hµnh chØ thÞ.

(4) §Þa danh.

(5) TrÝch yÕu néi dung chØ thÞ.

(6) Néi dung v¨n b¶n.

(7) QuyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký nh­ Bé tr­ëng, ViÖn tr­ëng, Ch¸nh ¸n hoÆc chøc danh nhµ n­íc (Thñ t­íng (ChÝnh phñ)); ®èi víi chØ thÞ cña Uû ban nh©n d©n ph¶i ghi ch÷ viÕt t¾t “TM” vµo tr­íc tªn Uû ban nh©n d©n; tr­êng hîp cÊp phã ®­îc giao ký thay ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký v¨n b¶n.

(8) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(9) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu 1.8 - Th«ng t­ cña Bé tr­ëng (*)

bé ………………(1)

Sè: /20..(2)../TT-..(3)..

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20..(2)..

th«ng t­

..............….......... (4) .............................


C¨n cø ................................................ (5) .....................................................;

.......................................................................................................................;

......................................................................................................…….........,

.............................................. (6) ...................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

......................................................................................................................./.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(8). A.XX(9).

bé tr­ëng (7)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(*) MÉu nµy ¸p dông ®èi víi c¶ th«ng t­ cña Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, ViÖn tr­ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao.

(1) Tªn Bé, c¬ quan ngang Bé, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao hoÆc Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao.

(2) N¨m ban hµnh.

(3) Ch÷ viÕt t¾t tªn Bé, c¬ quan ngang Bé, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao hoÆc Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao.

(4) TrÝch yÕu néi dung th«ng t­.

(5) C¨n cø ph¸p lý ®Ó ban hµnh; môc ®Ých (nÕu cã) vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña th«ng t­.

(6) Néi dung cña th«ng t­.

(7) HoÆc chøc danh cña Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, ViÖn tr­ëng (ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao) hoÆc Ch¸nh ¸n (Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao); tr­êng hîp cÊp phã ®­îc giao ký thay ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký.

(8) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o v¨n b¶n vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(9) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu 1.9 - Th«ng t­ liªn tÞch

bé… - c¬ quan (tæ chøc) (1)

Sè: (*) /20..(2)../TTLT-.....(3)......

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 20..(2)..

th«ng t­ liªn tÞch

.................…........ (4) .............................


C¨n cø ................................................ (5) .....................................................;

.......................................................................................................................;

......................................................................................................…….........,

................................................ (6) ...................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................../.

chøc vô cña ng­êi ký (7b)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n B

bé tr­ëng bé… (7a)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT (….), ...(8). A.XX(9).


Ghi chó:

(1) Tªn Bé chñ tr× vµ tªn (c¸c) c¬ quan (tæ chøc) kh¸c tham gia ban hµnh th«ng t­ liªn tÞch.

(*) Th«ng t­ liªn tÞch ®­îc ®¨ng ký vµ ghi sè thø tù t¹i v¨n th­ cña c¬ quan chñ tr× so¹n th¶o.

(2) N¨m ban hµnh. (3) Ch÷ viÕt t¾t tªn Bé vµ tªn (c¸c) c¬ quan (tæ chøc).

(4) TrÝch yÕu néi dung th«ng t­.

(5) C¨n cø ph¸p lý ®Ó ban hµnh; môc ®Ých (nÕu cã) vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña th«ng t­ liªn tich.

(6) Néi dung cña th«ng t­.

(7a) Bé tr­ëng Bé chñ tr× so¹n th¶o th«ng t­ liªn tÞch; (7b) Chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan (tæ chøc) tham gia so¹n th¶o th«ng t­ liªn tÞch; chøc vô cña ng­êi ký th«ng t­ liªn tÞch ph¶i ghi ®Çy ®ñ, bao gåm chøc danh vµ tªn c¬ quan, tæ chøc, vÝ dô: Bé tr­ëng Bé..., Bé tr­ëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ; tr­êng hîp c¸c cÊp phã ®­îc giao ký thay ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan (tæ chøc) th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký.

(8) Ch÷ viÕt t¾t tªn c¸c ®¬n vÞ so¹n th¶o cña Bé chñ tr× vµ c¬ quan (tæ chøc) tham gia vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn). Th«ng t­ liªn tÞch ®­îc l­u t¹i v¨n th­ cña Bé chñ tr× so¹n th¶o; l­u hå s¬ t¹i ®¬n vÞ so¹n th¶o cña Bé vµ c¬ quan (tæ chøc) tham gia ban hµnh, vÝ dô: L­u: VT (BNV), CLT (BNV), HC (VPCP).

(8) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu 2.1 - QuyÕt ®Þnh (c¸ biÖt) (quy ®Þnh trùc tiÕp)

tªn cQ, tc cÊp trªn (1)

tªn c¬ quan, tæ chøc (2)

Sè: (*) /Q§-....(3)....

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

.......... (4) ......., ngµy th¸ng n¨m 20...

quyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ......................... (5) .............................


thÈm quyÒn ban hµnh (6)

C¨n cø ................................................ (7) ......................................................;

........................................................................................................................;

XÐt ®Ò nghÞ cña ..............................................................................................,

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. ................................................ (8) .......................................................

...............................................................................................................................

§iÒu 2. ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(10). A.XX(11).

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký (9)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A


Ghi chó:

(1) Tªn c¬ quan, tæ chøc cÊp trªn (nÕu cã).

(2) Tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(*) §èi víi quyÕt ®Þnh (c¸ biÖt), kh«ng ghi n¨m ban hµnh gi÷a sè vµ ký hiÖu cña v¨n b¶n.

(3) Ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(4) §Þa danh. (5) TrÝch yÕu néi dung quyÕt ®Þnh.

(6) NÕu thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thuéc vÒ ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc th× ghi chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu (vÝ dô: Bé tr­ëng Bé..., Côc tr­ëng Côc..., Gi¸m ®èc..., ViÖn tr­ëng ViÖn..., Chñ tÞch...); nÕu thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thuéc vÒ tËp thÓ l·nh ®¹o hoÆc c¬ quan, tæ chøc th× ghi tªn tËp thÓ hoÆc tªn c¬ quan, tæ chøc ®ã (vÝ dô: Ban th­êng vô..., Héi ®ång…, Uû ban nh©n d©n...).

(7) Nªu c¸c c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ban hµnh quyÕt ®Þnh.

(8) Néi dung v¨n b¶n.

(9) QuyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký nh­ Bé tr­ëng, Côc tr­ëng, Gi¸m ®èc, ViÖn tr­ëng v.v…; tr­êng hîp ký thay mÆt tËp thÓ l·nh ®¹o th× ghi ch÷ viÕt t¾t “TM” vµo tr­íc tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc tªn tËp thÓ l·nh ®¹o (vÝ dô: TM. Uû ban nh©n d©n, TM. Ban th­êng vô, TM. Héi ®ång…); tr­êng hîp cÊp phã ®­îc giao ký thay ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký v¨n b¶n; c¸c tr­êng hîp kh¸c thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i kho¶n 7 Môc II cña Th«ng t­ nµy.

(10) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(11) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu 2.2 - QuyÕt ®Þnh (c¸ biÖt) (ban hµnh, phª duyÖt mét v¨n b¶n kh¸c)(*)

tªn cQ, tc cÊp trªn

tªn c¬ quan, tæ chøc

Sè: /Q§-..............

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

.............., ngµy th¸ng n¨m 20...

quyÕt ®Þnh

Ban hµnh (Phª duyÖt) .......... (1) .……............……...............


thÈm quyÒn ban hµnh

C¨n cø .............................................…….......................................................;

........................................................................................................................;

XÐt ®Ò nghÞ cña ..............................................................................................,

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy (Phª duyÖt) ...... (1) ...................

...............................................................................................………………........

§iÒu 2. ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

............................................................................................................................./.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, .... A.XX.

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(*) MÉu nµy ¸p dông ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh (c¸ biÖt) ban hµnh hay phª duyÖt mét v¨n b¶n kh¸c nh­ quy chÕ, quy ®Þnh, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n, ph­¬ng ¸n…

(1) Tªn cña v¨n b¶n ®­îc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh hoÆc ®­îc phª duyÖt.

MÉu quy chÕ, quy ®Þnh (ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh)(*)

tªn cQ, tc cÊp trªn

tªn c¬ quan, tæ chøc

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

quy chÕ (quy ®Þnh)

.............................. (1) .............................

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ............/Q§-.....
ngµy ... th¸ng ... n¨m 20... cña ...........)


Ch­¬ng I
quy ®Þnh chung

§iÒu 1. ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu 2. ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu .... ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

Ch­¬ng ....
............................................................

§iÒu ... ............................................................................................................

...............................................................................................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

..........................................................................................................................

Ch­¬ng ....
............................................................

§iÒu ... ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

§iÒu .... ...........................................................................................................

............................................................................................................................/.

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(*) MÉu nµy ¸p dông ®èi víi quy chÕ, quy ®Þnh ®­îc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh (c¸ biÖt), bè côc cã thÓ bao gåm ch­¬ng, môc, ®iÒu, kho¶n, ®iÓm.

(1) TrÝch yÕu néi dung cña b¶n quy chÕ (quy ®Þnh).


MÉu v¨n b¶n kh¸c (®­îc ban hµnh hoÆc phª duyÖt kÌm theo quyÕt ®Þnh)(*)

tªn cQ, tc cÊp trªn

tªn c¬ quan, tæ chøc

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

tªn lo¹i v¨n b¶n (1)

............................ (2) .............................

(Ban hµnh (phª duyÖt) kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ............/Q§-.....
ngµy ... th¸ng ... n¨m 20... cña ......…....)


................................................ (3) ...................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................./.

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký(4)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(*) MÉu nµy ¸p dông ®èi víi c¸c v¨n b¶n ®­îc ban hµnh hoÆc phª duyÖt kÌm theo quyÕt ®Þnh nh­ ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n, ph­¬ng ¸n…

(1) Ghi tªn lo¹i v¨n b¶n ®­îc ban hµnh nh­ ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n, ph­¬ng ¸n…

(2) TrÝch yÕu néi dung v¨n b¶n.

(3) Néi dung v¨n b¶n.

(4) Ghi quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký nh­ t¹i quyÕt ®Þnh.


MÉu 2.3 - C«ng v¨n hµnh chÝnh

tªn cQ, tc cÊp trªn (1)

tªn c¬ quan, tæ chøc (2)

Sè: /...(3)...-...(4)...

V/v …...…(6)………..

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

.......... (5) ......., ngµy th¸ng n¨m 20...

KÝnh göi:

- ……………………….......…………;

- ……………………….......…………;

- …………………………......……….

................................................ (7) ...................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................./.

N¬i nhËn:

- Nh­ trªn;

- ................;

- L­u: VT, ...(9). A.XX(10).

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký(8)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Sè XX phè Trµng TiÒn, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi

§T: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX

E-Mail: .............................. Website: …………………….. (11)

Ghi chó:

(1) Tªn c¬ quan, tæ chøc cÊp trªn (nÕu cã).

(2) Tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh c«ng v¨n.

(3) Ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh c«ng v¨n.

(4) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ hoÆc bé phËn so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o c«ng v¨n.

(5) §Þa danh.

(6) TrÝch yÕu néi dung c«ng v¨n.

(7) Néi dung c«ng v¨n.

(8) Ghi quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký nh­ Bé tr­ëng, Côc tr­ëng, Gi¸m ®èc, ViÖn tr­ëng v.v…; tr­êng hîp ký thay mÆt tËp thÓ l·nh ®¹o th× ghi ch÷ viÕt t¾t “TM” tr­íc tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc tªn tËp thÓ l·nh ®¹o, vÝ dô: Uû ban nh©n d©n, Ban th­êng vô, Héi ®ång…; nÕu ng­êi ký c«ng v¨n lµ cÊp phã cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký c«ng v¨n; c¸c tr­êng hîp kh¸c thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i kho¶n 7 Môc II cña Th«ng t­ nµy.

(9) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(10) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).

(11) §Þa chØ c¬ quan, tæ chøc; sè ®iÖn tho¹i, sè Telex, sè Fax; ®Þa chØ E-Mail; Website (nÕu cÇn).


MÉu 2.4 - C¸c h×nh thøc v¨n b¶n hµnh chÝnh kh¸c(*)

tªn cQ, tc cÊp trªn (1)

tªn c¬ quan, tæ chøc (2)

Sè: /...(3)...-...(4)...

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

.......... (5) ......., ngµy th¸ng n¨m 20...

tªn lo¹i v¨n b¶n (6)

............................ (7) .............................


................................................ (8) ...................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................../.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, ...(10). A.XX(11).

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký(9)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(*) MÉu nµy ¸p dông chung ®èi víi ®a sè c¸c h×nh thøc v¨n b¶n hµnh chÝnh cã ghi tªn lo¹i cô thÓ nh­ chØ thÞ (c¸ biÖt), th«ng b¸o, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n, b¸o c¸o, tê tr×nh v.v…

(1) Tªn c¬ quan, tæ chøc cÊp trªn (nÕu cã).

(2) Tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh v¨n b¶n.

(3) Ch÷ viÕt t¾t tªn lo¹i v¨n b¶n.

(4) Ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhµ n­íc ban hµnh v¨n b¶n.

(5) §Þa danh.

(6) Tªn lo¹i v¨n b¶n: chØ thÞ (c¸ biÖt), th«ng c¸o, th«ng b¸o, ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n, ph­¬ng ¸n, b¸o c¸o, tê tr×nh v.v…

(7) TrÝch yÕu néi dung v¨n b¶n.

(8) Néi dung v¨n b¶n.

(9) Ghi quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký nh­ Bé tr­ëng, Côc tr­ëng, Gi¸m ®èc, ViÖn tr­ëng v.v…; tr­êng hîp ký thay mÆt tËp thÓ l·nh ®¹o th× ghi ch÷ viÕt t¾t “TM” vµo tr­íc tªn c¬ quan, tæ chøc hoÆc tªn tËp thÓ l·nh ®¹o (vÝ dô: TM. Uû ban nh©n d©n, TM. Ban th­êng vô, TM. Héi ®ång…); nÕu ng­êi ký v¨n b¶n lµ cÊp phã cña ng­êi ®øng ®Çu c¬ quan th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT” vµo tr­íc chøc vô cña ng­êi ®øng ®Çu, bªn d­íi ghi chøc vô cña ng­êi ký v¨n b¶n; c¸c tr­êng hîp kh¸c thùc hiÖn theo h­íng dÉn t¹i kho¶n 7 Môc II cña Th«ng t­ nµy.

(10) Ch÷ viÕt t¾t tªn ®¬n vÞ so¹n th¶o hoÆc chñ tr× so¹n th¶o vµ sè l­îng b¶n l­u (nÕu cÇn).

(11) Ký hiÖu ng­êi ®¸nh m¸y, nh©n b¶n vµ sè l­îng b¶n ph¸t hµnh (nÕu cÇn).


MÉu 3.1 - B¶n sao v¨n b¶n

bé .......................

Sè: ..... /20.../TT-B.....

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Hµ Néi, ngµy ...... th¸ng ..... n¨m 20...

th«ng t­
......................................................


...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................................../.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT, .... A.300.

bé tr­ëng

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

tªn c¬ quan, tæ chøc (2)

Sè: ..(3)../SY(4)

sao y b¶n chÝnh (1)

......... (5) ......., ngµy th¸ng n¨m 20...

N¬i nhËn:

- ...............;

- ................;

- L­u: VT.

quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký(6)

(Ch÷ ký, dÊu)

NguyÔn V¨n A

Ghi chó:

(1) H×nh thøc sao: sao y b¶n chÝnh, trÝch sao hoÆc sao lôc.

(2) Tªn c¬ quan, tæ chøc thùc hiÖn sao v¨n b¶n.

(3) Sè b¶n sao.

(4) Ký hiÖu b¶n sao.

(5) §Þa danh.

(6) Ghi quyÒn h¹n, chøc vô cña ng­êi ký b¶n sao.

No comments: